Reklamační řád

Běh

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že zboží, které kupující obdržel od prodávajícího, je poškozené (nevztahuje se na poškození, které vzniklo při přepravě zboží, zda nese odpovědnost dopravce) či nefunkční, postupuje kupující dle reklamačního řádu.

Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Jako záruční list slouží kupujícímu faktura, která je vždy doručována s objednaným zbožím. Prodávající neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem DPD. Pokud je zásilka kupujícímu doručena poškozena (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj  z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce DPD.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených platnými právními předpisy. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
Kupující při uplatnění záruky má, jde-li o:

vadu ODSTRANITELNOU: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

vady ODTRANITELNÉ vyskytující se ve VĚTŠÍM POČTU nebo OPAKOVANĚ a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

vadu NEODSTRANITELNOU bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

jiné vady NEODSTRANITELNÉ a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Podání reklamace

Kupující reklamované zboží zboží zašle na následující adresu:

TRIEXPERT s.r.o.
Vintrovna 433/3e
Popůvky 664 41

Reklamované zboží však nelze zasílat na dobírku, ta nebude přijata. Prodávající doporučuje kupujícím zasílané zboží pojistit.

Prodávající doporučuje kupujícím následující postup při podání reklamace zasláním na danou prodejnu:
při reklamaci zašle kupující vyčištěné zboží (pokud je to možné, tak i v původním obalu) společně s fakturou, kterou kupující obdržel při převzetí zboží.

Kupující dále písemně uvede popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Kupující dle typu vady může zvolit i nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje v případě, že neuplatňuje vrácení kupní ceny, uvede kupující i číslo bankovního účtu, kam mají být finanční prostředky prodávajícím deponovány.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při zasílání zboží prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet, který uvede.

JE DOBRÉ VĚDĚT

 • Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží a zároveň začíná běžet záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců.
 • Jako záruční list slouží faktura, která byla při expedici zboží přiložena k zásilce.
 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skrytá vady zboží, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené její běžným užíváním.
 • Zásilka reklamovaného zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace).
 • Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi.
 • Mělo by být použito balicího papíru nebo kartonu tak, aby během přepravy nemohlo dojít polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
 • Zboží se neposílá na dobírku. Takto zaslané zboží nebude prodávajícím převzato.
 • Doporučuje se zboží pojistit.
 • Přeprava reklamovaného zboží je hrazena stranou prodávajícího pouze v případě, že je reklamce prodávajícím uznána.
 • Ihned po obdržení zboží obdrží kupující emailem od prodávajícího reklamační protokol.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobenými vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Prodávající přijímá z hygienických důvodů k reklamaci pouze zboží řádně vyčištěné.
 • O vyřízení reklamace je kupující informován emailem, sms či telefonicky.

Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s Pravidly pro užívání cookies.